Stavte se za námi na našich prodejnách v Liberci a Praze.

Autorská práva

UPOZORNĚNÍ

 

Vlastníkem a provozovatelem těchto internetových stránek je společnost Black Mountain s.r.o. (dále jen „Provozovatel“). Obsah těchto internetových stránek (zejména veškeré texty, fotografie, design, označení a názvy výrobků, grafická zpracování a veškerá jiná vyobrazení, stejně tak výběr a způsob uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách) je chráněn autorským zákonem a ostatními právními předpisy na ochranu duševního vlastnictví. Jakékoliv kopírování, napodobování, rozmnožování, rozšiřování, úprava, i části obsahu těchto internetových stránek, pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele je zakázané.

Porušení tohoto zákazu bude považováno za porušení práv Provozovatele k duševnímu vlastnictví tj. autorských práv, práv k ochranným známkám a práv k průmyslovým vzorům, Takové protiprávní jednání může být kvalifikováno jako nekalá soutěž a rovněž může naplnit skutkovou podstatu trestného činu. V případě ohrožení či porušení práv bude uplatněn občanskoprávní a trestněprávní postih včetně vymáhání náhrady škody způsobené Provozovateli.

Všechna autorská práva a ostatní práva k duševnímu vlastnictví k výrobkům uveřejněných na těchto stránkách, jsou ve vlastnictví Provozovatele. Značka Black Mountain je registrovanou ochrannou známkou Provozovatele. Zakazuje se proto prodávat jiné výrobky v oblasti oblečení pod značkou Black Mountain nebo pod jinou značkou, která je způsobilá vyvolat u spotřebitele nebezpečí záměny s výrobky Provozovatele. Za protiprávní jednání se bude považovat jakékoliv neoprávněné používání a napodobování výrobků Provozovatele a výroba a distribuce výrobků, které jsou díky své podobnosti s výrobky Provozovatele způsobilé vyvolat u spotřebitele nebezpečí záměny s výrobky Provozovatele.

V případě, že si nejste jisti, zda váš výrobek neporušuje práva Provozovatele, doporučujeme Vám, v zájmu vyloučení budoucích sporů, ještě před uvedením takového výrobku na trh kontaktovat Provozovatele.